برچسب-برق تجدید پذیر،۳۰۰ مگاوات،شرکت توانیر،پایگاه خبری پرتوحقیقت

1 خبر